Tarieven en algemene voorwaarden

Een logopedisch onderzoek en de logopedische behandelingen worden voor 100% vergoed vanuit uw basisverzekering. U hoeft zelf niet bij te betalen, uitgezonderd het verplichte eigen risico vanaf 18 jaar.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. De kosten van de behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. We brengen hiervoor het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. Wilt u meer weten over uw eigen risico of de tarieven? Lees dan de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Op Independer vindt u ook een overzicht van alle verzekeraars waarmee het Logopediehuis contracten heeft gesloten.

Een individuele zitting duurt ongeveer 30 minuten waarvan 5 minuten administratietijd. Bij de behandeling door onze Afasietherapeut kan er een verlengde zitting van ongeveer 60 minuten plaatsvinden.


Onderstaande tarieven worden gehanteerd voor ongecontracteerde zorg of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt.

Individuele zitting reguliere logopedie                                                                                    € 42,- 

Individuele verlengde zitting afasie                                                                                         € 84,- 

Telefonische zitting                                                                                                                   € 42,- 

Toeslag voor behandeling aan huis                                                                                         € 21,- 

Anamnese en onderzoek                                                                                                         € 84,- 

Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie                                                     € 84,- 

Instructie / overleg met ouders of verzorgers                                                                         € 42,- 

Extern overleg, telefonisch of op locatie per 30 minuten:*                                                    € 42,-
Op verzoek van de ouders/verzorgers is het mogelijk om tussentijds te evalueren                      of aan te sluiten bij een gesprek op school of met andere zorgverleners. Voor                gesprekken op locaties buiten Laren of Blaricum worden reiskosten in rekening                  gebracht (tijdsinvestering op basis van regulier bovenstaand tarief)                                                                                                                

Tussenverslag en eindverslag verwijzer                                                    Inbegrepen bij zittingen 

Verslaglegging op verzoek aan derden per 30 minuten*                                                      € 42,-

Niet nagekomen afspraak 75% van de gereserveerde tijd per                                                      30 minuten*                                                                                                                           € 31,50* 

*wordt door zorgverzekeraars niet vergoed 


U ontvangt maandelijks een factuur. Deze dient u zelf tijdig te voldoen en declareert u vervolgens bij uw zorgverzekeraar. U krijgt het gehele bedrag vergoed als u een restitutiepolis heeft, en een groot gedeelte van het bedrag (zo'n 70-75%) als u een naturapolis heeft.

Let op: logopedie is vrijgesteld van BTW.

Kunt een keer niet komen, bijvoorbeeld wegens ziekte? Bericht ons dan tijdig, uiterlijk 24 uur van tevoren. Buiten onze openingstijden kunt u ook een bericht inspreken. Wanneer u ons niet tijdig op de hoogte brengt zijn we helaas genoodzaakt de verloren tijd in rekening te brengen. Hiervoor hanteren wij een wegblijftarief van 75% van de gereserveerde tijd.

Betalingsvoorwaarden

  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren telefonisch per e-mail of whattsapp/sms geannuleerd te worden.
  • Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Hiervoor wordt een wegblijftarief van 75% van de gereserveerde tijd aangehouden.
  • Betaling voor de diensten dient te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt er een herinnering gestuurd waaraan kosten verbonden kunnen zijn.
  • Bij het uitblijven van de betaling worden er incassomaatregelen genomen. Alle met de incasso gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.

Algemene voorwaarden van het Logopediehuis

Artikel 1. Algemeen

1.1 De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met het Logopediehuis.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door het Logopediehuis.

1.3 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Logopediehuis: Voor onderzoek en behandeling van alle logopedische stoornissen. Gevestigd aan de Eemnesserweg 19F, 1251 NA Laren

Artikel 2. Werkplek en reiskosten

Behandeling vindt plaats in het pand van het Logopediehuis of, op medische indicatie, aan huis. Bij behandeling aan huis wordt er een toeslag berekend.

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

3.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum

3.2 Indien u in gebreke blijft de verschuldigde kosten te voldoen, staat het het Logopediehuis vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten ten laste van u. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

3.3 Het Logopediehuis heeft het recht de behandeling te weigeren, indien niet tijdig is voldaan aan de betalingsverplichting.

Artikel 4. Annulering

4.1 Afmeldingen door u tot 24 uur voor aanvang van de afspraak worden niet in rekening gebracht. Afmeldingen binnen 24 uur voor aanvang worden wel in rekening gebracht.

4.2 Afmeldingen worden niet in rekening gebracht als er sprake is van ziekte. Wel dient u minimaal 24 uur voor de geplande tijd de afspraak te annuleren.

4.3 Indien de behandelaar van het Logopediehuis ziek of afwezig is zullen wij ons inspannen om een vervangend behandelaar te vinden.

Artikel 5. Geschillen en klachten

Op iedere overeenkomst tussen u en het Logopediehuis is Nederlands recht van toepassing. Voor een geschil of klacht kunt u zich wenden tot het Logopediehuis. Vaak is een gesprek voldoende om tot een oplossing te komen. Het kan echter zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Wij zijn aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici zorgverlener. Zij bieden u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen.