Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van het Logopediehuis

Artikel 1. Algemeen

1.1 De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met het Logopediehuis.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door het Logopediehuis.

1.3 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Logopediehuis: Voor onderzoek en behandeling van alle logopedische stoornissen. Gevestigd aan de Eemnesserweg 19F, 1251 NA Laren

Artikel 2. Werkplek en reiskosten

Behandeling vindt plaats in het pand van het Logopediehuis of, op medische indicatie, aan huis. Bij behandeling aan huis wordt er een toeslag berekend.

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

3.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum

3.2 Indien u in gebreke blijft de verschuldigde kosten te voldoen, staat het het Logopediehuis vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten ten laste van u. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

3.3 Het Logopediehuis heeft het recht de behandeling te weigeren, indien niet tijdig is voldaan aan de betalingsverplichting.

Artikel 4. Annulering

4.1 Afmeldingen door u tot 24 uur voor aanvang van de afspraak worden niet in rekening gebracht. Afmeldingen binnen 24 uur voor aanvang worden wel in rekening gebracht.

4.2 Afmeldingen worden niet in rekening gebracht als er sprake is van ziekte. Wel dient u minimaal 24 uur voor de geplande tijd de afspraak te annuleren.

4.3 Indien de behandelaar van het Logopediehuis ziek of afwezig is zullen wij ons inspannen om een vervangend behandelaar te vinden.

Artikel 5. Geschillen en klachten

Op iedere overeenkomst tussen u en het Logopediehuis is Nederlands recht van toepassing. Voor een geschil of klacht kunt u zich wenden tot het Logopediehuis. Vaak is een gesprek voldoende om tot een oplossing te komen. Het kan echter zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Wij zijn aangesloten de Wkkgz. Zij bieden u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.logopediehuis.nl/wkkgz.        U vindt daar een nadere uitleg.